ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Van ZELF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 68677162 te Tolkamer

Artikel 1 – Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZELF en aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ZELF met opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkomsten betreffende alle door ZELF te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten.
b. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien en voor zover ZELF dit schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

Artikel 2 – Totstandkoming van een overeenkomst

a. Een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel onder a. wordt geacht te zijn totstandgekomen nadat aanvaarding van een opdracht door ZELF schriftelijk of online via inschrijving bij de Zelfacademie is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen een termijn van twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
b. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden, nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door ZELF uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Tarieven

a. Opdrachtgever is ZELF voor verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten een vergoeding verschuldigd conform de door ZELF aan opdrachtgever uitgebrachte offerte.
b. ZELF is ten aanzien van langer durende overeenkomsten gerechtvaardigd haar tarieven jaarlijks (per 1 maart) te herzien, met dien verstande dat nieuwe tarieven tenminste één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn medegedeeld.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

a. Betaling van de facturen van ZELF dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist – ingaande 30 dagen na factuurdatum over de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan, een rente verschuldigd van 2% per maand.
c. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever.
d. De buitengerechtelijke kosten worden op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag gefixeerd.

Artikel 5 – Annulering

a. In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen advies of begeleidingsopdracht, zal de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum, door ZELF in rekening worden gebracht.
b. In geval van annulering van een overeengekomen activiteit of trainingsopdracht wordt, indien de annulering plaatsvindt binnen acht weken voor de startdatum van de activiteit of training, 50% en binnen 4 weken voor de startdatum van de activiteit of training, 75% van de aan de activiteit gebonden kosten in rekening gebracht. Bij annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidings- en correctiekosten. Deze zullen in dat geval volledig in rekening worden gebracht. Indien de annulering direct voorafgaand of tot binnen twee weken voor de startdatum plaatsvindt, zal 90% van de kosten in rekening worden gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, faxdatum of de datum van het e-mail bericht.
c. Indien er sprake is van online diensten via de Zelfacademie is annulering mogelijk onder aftrek van reeds gemaakte kosten voor licenties.

Artikel 6 – Auteurs-en Eigendomsrecht

a. Van alle bescheiden waarvan ZELF zich bij uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij ZELF of bij de oorspronkelijke auteur met wiens toestemming ZELF gebruik maakt van zijn/ haar materialen.
b. De in artikel 6 lid a bedoelde bescheiden – voor zover betrekking hebbend op advieswerkzaamheden, training- en coaching programma’s, instrumenten en lesmaterialen – zijn eigendom van ZELF en onderhevig aan auteursrecht. Het is niet toegestaan die materialen zonder toestemming van ZELF te vermenigvuldigen, hergebruiken, dan wel aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 7 – Uitvoering werkzaamheden

a. ZELF verplicht zich tegenover opdrachtgever de werkzaamheden die haar worden opgedragen naar beste kunnen en zonder onnodige vertraging uit te voeren.
b. De met de uitvoering van de werkzaamheden belaste docent/ trainer/ coach/ buddy van ZELF zal niet tussentijds vervangen worden door een ander, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen – bijvoorbeeld langdurige ziekte, beëindiging dienstverband – die dit noodzakelijk maken. Alsdan zal de vervanging geschieden in overleg met de opdrachtgever.
c. ZELF verbindt zicht tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn, en verplicht zich ertoe haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.
d. Gegevens over medewerkers in begeleiding/ coaching worden door ZELF vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij op verzoek van betrokkene.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

a. ZELF is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door ZELF of door personen die namens de ZELF bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale zorgvuldigheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.
b. Bij de vaststelling van het door ZELF als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de gemaakte fout minder ernstig is. Bij het bepalen van de ernst van de fout worden de gevolgen van de fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als ZELF deze in redelijkheid had moeten voorzien.
c. De totaal door ZELF te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het haar voor de betreffende opdracht toekomende honorarium.
d. Iedere aansprakelijkheid van ZELF vervalt door het verloop van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag van beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 9 – Wanprestatie

In geval van wanprestatie, faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens bedrijf, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is ZELF gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan als ontbonden te beschouwen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op de met ZELF gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11 – Geschillen

Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wet zulks toestaat, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter.

Contact

Wil je meer info?

We staan je graag te woord! Graag nodigen we je uit om contact op te nemen voor meer info over de on- en offline mogelijkheden.

We praten je graag bij over onze diensten.

Het is leuk zo’n website, maar het allerfijnst is om even te contacten en te kijken – en te horen! – waar we jou mee van dienst kunnen zijn. Weet dat je altijd vrijblijvend contact met ons kunt opnemen!

Ben je op zoek naar een specifieke cursus?

Misschien ben je juist op zoek naar een bepaald assessment? Wij werken aan de hand van verschillende methodieken. Laat ons vooral weten waar jij naar op zoek bent!

We hebben het juiste plan voor jou.

Iedereen is uniek, zo ook de opzet van onze diensten. Geen eenheidsworst, maar custom made en met zorg samengesteld. We werken voor verschillende bedrijven, maar ook voor jou als particulier. Graag bespreken we met jou de mogelijkheden!

Contact